Erwerbungen - U

  • Uhde, J. O.
  • Uhlig, H.
  • Umbreit, K. G.
  • Umstatt, J.
  • Ursillo, F.
  • Utendal, Alexaynder
  • Uttini, F. A.